Touchstone Energy Electrorally - West

Wednesday, April 14th, 2021

Hoisington, Kansas